ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ДЕЦАТА НИ

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за ползване. Тези общи условия представляват Договор между Вас и Децата ни, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта Децата ни. Със зареждането на интернет страницата на Децата ни, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате. При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта Децата ни.

"Потребител" е всяко физическо лице, което използва сайта Децата ни.

Авторски права

1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта Децата ни, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към decatani.com. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от Децата ни. Същото важи и при използване от други сайтове на прикачените в публикациите снимки, тe трябва задължително да са придружени от заглавието, първите 100 знака от текста и автора.

Ограничаване на отговорността

Децата ни не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
Децата ни не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.
Децата ни не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт.
Децата ни има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

Светлило си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.